Z przyjemnością informujemy, że realizujemy projekt “W krainie Gryfa”/ Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir das Projekt „W krainie Gryfa“ umsetzen

Z przyjemnością informujemy, że realizujemy projekt “W krainie Gryfa”/ Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir das Projekt „W krainie Gryfa“ umsetzen

Głównym celem projektu jest rozwijanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej Pomorza Przedniego. Dzieci uczestniczące w kulturze regionalnej „doświadczają własnych tradycji, opowieści, rytuałów, symboli, narzędzi i warunków życia dzięki wspólnym, chociaż podatnym na zmiany i kontestacje, narracjom społecznym”.

W edukacji regionalnej, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, niezbędnym elementem w ich rozwoju jest przynależność do miejsca, poznanie swojej „małej ojczyzny”, jej dziejów, kultury, która jest osadzona w społeczności lokalnej. Wprowadzenie najmłodszych w świat życia społecznego we własnym regionie przyniesie wymierne korzyści w zakresie poszerzania wiedzy o regionie, poznania zwyczajów we własnej rodzinie i najbliższym otoczeniu. Wszystkie działania w ramach realizowanego projektu wzbogacają wiedzę uczniów o otaczającej ich rzeczywistości poprzez zabawę.

DE

Das Hauptziel des Projekts ist die Entwicklung eines Gefühls der nationalen Identität durch die Entwicklung einer regionalen Identität. Kinder, die an der regionalen Kultur teilnehmen, „erleben ihre eigenen Traditionen, Geschichten, Rituale, Symbole, Werkzeuge und Lebensbedingungen dank gemeinsamer, wenn auch anfälliger für Veränderungen und Anfechtungen, sozialer Narratiion”.

In der regionalen Bildung, besonders in Bezug auf Kinder im frühen Schulalter, ist ein wesentliches Element in ihrer Entwicklung dieZugehörigkeit zu einem Ort, das Kennenlernen „der kleinen Heimat”, ihrer Geschichte, ihrer Kultur, die in der lokalen Gemeinschaft eingebettet ist. Das Heranführen der Jüngsten an die Welt des sozialen Lebens in ihrer eigenen Region bringt messbare Vorteilein Bezug auf die Erweiterung ihres Wissens über die Region, das Kennenlernen der Bräuche in ihrer eigenen Familie und in ihrer unmittelbaren Umgebung. Alle Aktivitäten im Rahmen des Projekts bereichern spielerisch das Wissen der Schüler über die sie umgebende Realitä.