POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator Danych Osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Media Dizajn,
z siedzibą przy ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 96/23, 71-685 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000322230, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS; NIP: 851308141; REGON: 320633536, dane kontaktowe: Stowarzyszenie Media Dizajn, mail: biuro@mediadizajn.pl, telefon: 91 424 04 64, [dalej: Administrator]. 

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać: 

 1. w celu: wykonywania zawartych z Panią/Panem umów lub podjęcia działań (na Pani/Pana żądanie) przed zawarciem takich umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO];  
 2. w celu: wykonywania umów z podmiotem, którego Pani/Pan jest: przedstawicielem w kontaktach z Administratorem, pracownikiem, wykonawcą lub dalszym podwykonawcą na podstawie:  art. 6 ust. 1 lit f RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”);
 3. w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą inną niż elektroniczna, w tym: informowania o Administratorze oraz jego działalności, przekazywania informacji i zaproszeń dotyczących organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora wydarzeń, wysyłania kart okolicznościowych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit f RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”);
 4. w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą elektroniczną, w tym: informowania o Administratorze oraz jego działalności, przekazywania informacji i zaproszeń dotyczących organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora wydarzeń, wysyłania kart okolicznościowych, przesyłania Newslettera, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”).

3. Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym po stronie Administratora jest: 

 1. w odniesieniu do przypadku z punktu 2 lit b powyżej – możliwość komunikacji z partnerem biznesowym/kontrahentem Administratora i realizowanie zawartej z nim umowy;
 2. w odniesieniu do przypadku z punktu 2 lit. c powyżej – działalność marketingowa i promocyjna Administratora;

4. Odbiorcy danych osobowych/ Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, w zakresie niezbędnym do realizacji wspomnianych obowiązków/umów, jak również Pani/Panu. 

5. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej. 

6. Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z Panią/Panem lub Podmiotem, którego przedstawicielem Pani/Pan jest, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą lub okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. aż do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Uprawnienia 

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do: 

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, 
 2. żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, 
 3. żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, z wyjątkiem przetwarzania niezbędnego do: i) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, ii) celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych iii) ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,  
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, 
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, na podstawie wskazanej w pkt. 2 lit. b), 2 lit. c) powyżej, 
 6. żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, na podstawie wskazanej w pkt. 2 lit. a), 2  lit. d), powyżej, o ile przetwarzanie wykonywane jest  w sposób zautomatyzowany, 
 7. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych),
 8. jeżeli przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody (pkt. 2 lit. d) cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Informacja na temat wymogu/warunków podania danych osobowych oraz źródła pochodzenia danych

W odniesieniu do przypadku z punktu 2 lit a) powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ale stanowi warunek zawarcia lub wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje odmowę zawarcia z Panią/Panem umowy lub jej wykonania. 

W odniesieniu do przypadku z punktu 2 lit b) powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy z podmiotem którego jest Pani/Pan przedstawicielem w kontaktach z Administratorem. 

Jeżeli w przypadku z punktu 2 lit. b) dane nie zostały podane bezpośrednio przez Panią/Pana, ich źródłem jest Podmiot, którego Pani/Pan jest przedstawicielem w kontaktach z Administratorem lub uzyskane zostały przez Administratora z publicznie dostępnych źródeł. W takich przypadkach Administrator przetwarza dane w zakresie Pani/Pana danych kontaktowych: imienia, nazwiska, numer tel., adresu poczty elektronicznej, organizacji, której jest Pani/Pan przedstawicielem oraz pełnionej w niej funkcji (tzw. kategorie odnośnych danych osobowych). 

W odniesieniu do przypadku z punktu 2  lit c) i d) powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i nie stanowi warunku zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązana(-ny) do ich podania ale ich niepodanie uniemożliwi kontakt Administratora z Panią/Panem.

9.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będę jednak służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa. 

10. Zmiany polityki

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki/oświadczenia oraz jego aktualizacji.